دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم پایه
معرفی

مشخصات فردی

نام : غلامرضا   جوادی

پست الکترونیکی : gh-javadi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زیست شناسی (ژنتیک)

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی زیست شناسی(ژنتیک)

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/05/01

غلامرضا جوادی

محل خدمت:   دانشکده علوم پایه

مرتبه علمی : دانشیار

^